PROVOZNÍ ŘÁD INFOCENTRA

 

 

1.   Tento Provozní řád se vztahuje na veškeré prostory 1. infocentra - prac. Znojmo, Třebízského 10 - přízemí (dále jen Infocentrum). Zajištěním provozu Infocentra, vydáváním Provozního řádu a zajištěním jeho dodržování je pověřena Správa Infocentra reprezentovaná organizačním manažerem Infocentra.

2.   Společný informační servis poskytuje Správa Infocentra prostřednictvím informačního systému "ORGMAN" na internetových adresách www.1c.cz, www.orgman.cz příp. dalších doménách ve správě Infocenta. Informace pro návštěvníky jsou zveřejněny také na vývěsce Infocentra.

3.   Smluvní uživatelé Infocentra jsou osoby užívající prostory a služby Infocentra na základě smluv uzavřených s vlastníkem nebo nájemcem Infocentra. Smluvní uživatelé zodpovídají za to, že "jejich" návštěvníci (vč. účastníků kurzů) nebudou nadměrně rušit ostatní ani vstupovat do prostor, které nejsou určeny veřejnosti. Pro usnadnění vzájemné komunikace je každému smluvnímu uživateli přidělena kontaktní mailová adresa příjmení@1ic.cz, příp. jiná adresa na doméně ve správě Infocentra.

4.   Přístup návštěvníků do prostor Infocentra je povolen pouze se souhlasem a podle pokynů organizačního manažera nebo osob, uvedených v Kontaktech, vyvěšených v prostorách Infocentra a na webu. Smluvní uživatelé jsou povinni nahradit Správě Infocentra škodu, způsobenou osobami, které za nimi do pronajatých prostor docházejí.

5.   Smluvní uživatelé i návštěvníci Infocentra jsou povinni dodržovat zásady ochrany osobních údajů, dat a majetku. Smluvní uživatelé zodpovídají za dodržování režimu větrání, osvětlení vytápění a zamykání společných prostor Infocentra.

6.   Ve všech prostorách Infocentra platí zákaz kouření. Všechny osoby pobývající v prostorách Infocentra jsou povinny dodržovat bezpečnostní i protipožární předpisy, zajišťovat ochranu životního prostředí a neplýtvat vodou ani energiemi. Smluvní uživatelé jsou povinni strpět kontrolu jimi užívaných prostor a umožnit Správě Infocentra na požádání přístup do jimi užívaných prostor.

7.   Smluvní uživatelé ani návštěvníci Infocentra nesmí umisťovat bez souhlasu Správy Infocentra věci do společných prostor. Umístěnou věc je smluvní uživatel povinen na pokyn Správy Infocentra odstranit ve stanovené lhůtě. Neučiní-li tak smluvní uživatel, může odstranění věci ze společných prostor provést Správa Infocentra na náklady smluvního uživatele a má právo věc na náklady smluvního uživatele zlikvidovat.Správa Infocentra odstraní věci ze společně užívaných prostor zejména v případech kdy jsou umístěny bez souhlasu Správy Infocentra, zabírají místo vyčleněné jinému účelu či uživateli, nebo komplikují průchod a úklid.

8.  Tento provozní řád je platný s účinností od 1.7.2018 do vydání nového provozního řádu a nahrazuje v plném rozsahu obdobnou směrnici se starším datem.

 

 

PaedDr. Jiří Pokorný, organizační manažer Infocentra, v.r.